VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany

Poskytovatel: Soňa Procházková (Praha procházková), se sídlem Janovského 1118/14 170 00. Praha 7, IČ 74765272, jako poskytovatel služby (dále jen „Poskytovatel“).

Kontaktní údaje Poskytovatele: email: info@prahaprochazkova.cz, tel. č. +420 720 366 659

Objednatel: Jakýkoli subjekt, jemuž je služba poskytována dle těchto podmínek (dále jen „Objednatel“).

Poskytovatel a Objednatel mohou být dále společně označováni jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“. 

Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vycházejí z ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jsou jimi upravena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služby Soňa Procházková – Praha procházková.
 2. Závazkové vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem se při uzavírání a plnění závazků souvisejících s poskytováním, objednáváním a využíváním služby poskytovatele vždy řídí těmito VOP.

Předmět služby

 1. Předmětem poskytování služby Praha procházková je závazek Poskytovatele poskytnout vycházku s odborným výkladem v prostředí objednaném Objednatelem a reciproční závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytování této služby sjednanou cenu.
 2. Cena každé jednotlivé služby je určena v katalogu akcí, které Poskytovatel zveřejňuje na svých webových stránkách www.prahaprochazkova.cz, případně na svém facebookovém profilu. V případě individuálně koncipovaných akcí je cena smluvní.
 3. Pro účely těchto VOP se „cenou služby“ vždy rozumí cena sjednaná a uhrazená Objednatelem. 

Vznik závazku

 1. Služba bude Objednateli poskytnuta v termínu objednaném Objednatelem prostřednictvím internetového formuláře, případě emailem či telefonickou objednávkou, která bude Poskytovatelem potvrzena e-mailovou zprávou.
 2. V případě objednávky služby, která byla specifikována prostřednictvím internetových stránek www.prahaprochazkova.cz, případně na facebookovém profilu Poskytovatele, se považuje smlouva za uzavřenou okamžikem uhrazením této služby Objednatelem – připsáním ceny za službu na bankovní účet Poskytovatele, pokud nebylo domluveno jinak.
 3. Na základě provedené platby budou Objednateli sděleny informace o konání místa služby a případné další dodatečné informace.

Platba

 1. Faktura bude vystavena Poskytovatelem na základě objednávky a zaslána společně s potvrzovacím e-mailem.
 2. Platba je možná převodem na číslo účtu 2701831631/2010 pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře v potvrzovacím e-mailu Poskytovatele.
 3. Objednatel je povinen uhradit cenu za objednané služby do 5 dnů od potvrzení objednávky. Uhrazením sjednané částky vzniká objednateli rezervace služby.
 4. Objednatel v případě, že objednává službu, která se bude konat dříve než 5 dnů je povinen uhradit cenu za objednanou službu neprodleně, nejpozději 24 hodin před konáním akce. Peníze za službu by do té doby měly být přiznány na účet Posytovatele.
 5. V předem dohodnutých případech je možno doložit platbu přímo před konáním služby a to výpisem o zaplacení za službu z bankovního účtu Objednatele.
 6. Platba na místě konání služby je možná pouze po domluvě s Poskytovatelem a na základě jeho písemného potvrzení e-mailem.

Právo odstoupit od smlouvy (neplatí pro Dárkové poukazy)

 1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy do 24 hodin před konáním služby. V takovém případě je Objednateli vrácena cena služby v plné výši. Poskytovatel mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo o odstoupení od smlouvy, plnou výši sjednané služby, které od Objednatele obdržel. Platby budou provedeny na účet, z něhož byly přijaty.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Objednatel o svém odstoupení od této smlouvy informovat Poskytovatele 24 hodin před konáním akce – společnost Soňa Procházková (Praha procházková), se sídlem Janovského 1118/14 170 00. Praha 7, IČ 74765272 dopisem zaslaným na adresu Poskytovatele nebo e-mailem na  adresu info@prahaprochazkova.cz).
 3. Pokud odstoupí Objednatel od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, plnou výši sjednané služby, které od Objednatele obdržel. Platby budou provedeny na účet, z něhož byly přijaty.
 4. Objednatel v případě, že objednává službu, která se bude konat dříve než za 24 hodin od uzavření smlouvy, tímto dává výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V tomto případě nemá Objednatel právo na odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku, což bere tímto na vědomí.
 5. V případě, že dojde k oznámení o odstoupení smlouvy později než 24 hodin před konanou akcí, nemá Objednatel nárok na vrácení peněz.
 6. Pokud se Objednatel nedostaví ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, je služba považována za řádně poskytnutou a Poskytovateli za ni náleží cena v plné výši.

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je oprávněn zrušit smluvenou akci z důvodu extrémně nepříznivých povětrnostních podmínek, dále v případě překážek, které nejsou objektivně Poskytovatelem služby odstranitelné nebo v případě, že není naplněn minimální stav účastníků (netýká se privátních akcí).
 2. V případě zrušení akce dle prvního odstavce tohoto článku bude Objednateli navržen nový termín akce. Pokud tento termín nebude ze strany Objednatele akceptován, bude mu vrácena plná cena služby.

Reklamace

 1. Na poskytované služby se vztahuje záruka v souladu s ust. § 2099 – § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Objednatel může poskytnutou službu reklamovat dopisem případně e-mailem na výše uvádenou kontaktní adresu.
 3. Reklamace musí obsahovat identifikační údaje Objednatele, datum a místo akce, která je reklamována, jakož i popis skutečnosti, která je předmětem reklamace.
 4. Vyjádření k reklamaci – tj. posouzení oprávněnosti a způsob vyřízení odešle obdobným komunikačním způsobem Poskytovatel bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího uplatnění.

Dárkový poukaz

 1. Objednatel je oprávněn e-mailem objednat u Poskytovatele zakoupení Dárkového poukazu (dále pouze „Poukaz“). Objednatel je oprávněn zvolit kteroukoliv z hodnot Poukazu uvedených na webových stránkách Poskytovatele www.prahaprochazkova.cz/privatky.
 2. Hodnoty Poukazu uvedené na webových stránkách Poskytovatele představují kupní cenu, za kterou je možné jednotlivé Poukazy u Poskytovatele koupit.
 3. Doba platnosti Poukazu je 12 měsíců od data vystavení. Za datum vystavení Poukazu je považován den, kdy Poskytovatel obdrží od Objednatele platbu za zakoupení Poukazu na svůj bankovní účet.
 4. Poukaz je po uplynutí doby platnosti neplatný; Objednatel ani Příjemce nemá v takovém případě nárok na vrácení zaplacené částky (a to ani její části) ani na vydání náhradního Poukazu.
 5. Případná nevyužitá hodnotu Poukazu nebo její části nebude proplacena po době jeho splatnosti.
 6. Pokud Objednatel nebo Příjemce má Poukaz, jehož hodnota je vyšší, než je cena objednané služby, v tomto případě Poskytovatel sníží hodnotu Poukazu Objednatele o cenu objednané služby. Zbývající hodnota Poukazu může být Objednatelem (Příjemcem) využita při další objednávce služby u Poskytovatele, a to až do vyčerpání hodnoty Poukazu nebo do uplynutí doby platnosti Poukazu.
 7. V případě, že Objednatel (Příjemce) má Poukaz, jehož hodnota je nižší, než je cena objednané služby vystaví Poskytovatel bez zbytečného odkladu výzvu k zaplacení částky, která je rozdílem ceny objednané služby a hodnoty Poukazu Objednatele.
 8. V případě ztráty, odcizení či zničení platného tištěného Poukazu je Objednatel (příp. Příjemce) povinen bez zbytečného odkladu toto písemně ohlásit Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za užití Poukazu neoprávněnou osobou, pokud mu jeho ztráta či odcizení nebyla písemně ohlášena dle předcházející věty, případně mu byla ohlášena až po čerpání služby nebo v době, kdy již nebylo možné čerpání služby neoprávněnou osobou zabránit. Objednatel (příp. Příjemce) má právo na vydání nového platného Poukazu, za ten jehož ztráta, odcizení či zničení bylo Poskytovateli řádně a včas písemně ohlášeno. Vydání nového Poukazu bude zpoplatněno za manipulační výdaje s tím spojené.
 9. Objednatel nebo Příjemce je povinen provést rezervaci termínu čerpání služby a místa poskytnutí služby s časovým předstihem tak, aby byl Poskytovatel schopen poskytnutí služby zajistit (dále jen jako „Rezervace“). Rezervaci je nutné provést minimálně 14 dnů před samotným dnem čerpáním služby, pokud není uvedeno jinak
 10. Rezervace je závazná. Poskytovatel na základě rezervace zašle na e-mailovou adresu Objednatele (příp. Příjemce) údaje nezbytné k poskytnutí služby, zejm. potvrzení termínu a místa poskytnutí služby, jakož i další doplňující či doporučující údaje (např. případná omezení, nezbytné doklady, doporučený oděv apod.). Objednatel (příp. Příjemce) je povinen potvrdit přijetí této emailové zprávy zaslané poskytovatelem.
 11. Lhůta, ve které mají Objednatel i Příjemce právo bezplatně zrušit či změnit termín rezervace uplyne 5 pracovních dnů před rezervovaným dnem poskytnutí služby, pokud není v Potvrzení rezervace uvedeno jinak. Objednatel i Příjemce mají právo sjednat si náhradní termín, a to nejdéle do skončení platnosti Poukazu. Poskytovatel se zavazuje, že sjednání náhradního termínu zajistí, pokud to bude v jeho možnostech. 
 12. Provede-li Objednatel (příp. Příjemce) rezervaci ve lhůtě 3 dnů přede dnem poskytnutí služby, není oprávněn zrušit či změnit termín rezervace, což bere tímto na vědomí.
 13. Pokud se osoba, které má být služba poskytnuta, nedostaví ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, je služba považována za řádně poskytnutou a Poukaz se považuje za vyčerpaný.
 14. Dojde-li ke změně termínu rezervace na žádost Objednatele nebo Příjemce po uplynutí 4 dnů před konání služby nebo se osoba, které má být služba poskytnuta, nedostaví k poskytnutí služby ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, a to v důsledku vyšší moci, může si Objednatel nebo Příjemce sjednat s poskytovatelem bez zbytečného odkladu náhradní termín a současně je povinen písemně doložit Poskytovateli nejpozději do 2 pracovních dnů od původního termínu čerpání služby, v čem spočívá vyšší moc. Nedoloží-li Objednatel nebo Příjemce Poskytovateli skutečnosti uvedené v předcházející větě tak, jak je zde uvedeno, platí bod 12. Posouzení pravdivosti vyšší moci je výlučně v pravomoci Poskytovatele.
 15. Poskytovatel má právo zrušit termín rezervace a zavazuje se bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků Objednatele nebo Příjemce, které má být služba poskytnuta. 
 16. Poskytovatel je oprávněn zrušit smluvenou akci z důvodu extrémně nepříznivých povětrnostních podmínek, dále v případě překážek, které nejsou objektivně Poskytovatelem služby odstranitelné nebo v případě, že není naplněn minimální stav účastníků (netýká se privátních akcí).
 17. V případě zrušení akce dle předcházejícího odstavce bude Objednateli příp. Příjemci navržen nový termín akce. Pokud tento termín nebude ze strany Objednatele (Příjemce) akceptován, bude mu vrácena plná cena služby.

Další ujednání

 1. Služba je poskytována v souladu s právním řádem České republiky, jímž se řídí i případné právní spory, a v souladu s OP, se kterými odběratel vyslovil souhlas. Případné ujednání smluvních stran nad rámec těchto OP vyžaduje písemnou formu.
 2. Sjednají-li si smluvní strany v souvislosti s poskytováním, objednáváním a užíváním služby pravidla pro uzavírání a plnění svých závazků, která budou odlišná od těchto VOP, uplatní se přednostně sjednaná odlišná pravidla.
 3. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 11. 11. 2020.
 4. V případě, že dojde mezi Objednatelem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email:adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz
  Objednatel, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Soňa Procházková (Praha procházková), se sídlem Janovského 1118/14 170 00. Praha 7, IČ 74765272 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracová tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo (pokud bylo uvedeno)
 • dodací adresa v případě doručení dárkového poukazu

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a dodací adresu zpracovávám, abych vás jako účastníky akce mohla kontaktovat a sdělit vám potřebné informace. Tyto údaje zpracovávám nejdéle po dobu 3 let. 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po mne informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po mne vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po mne výmaz těchto osobních údajů
 • vznést proti zpracování osobních údajů námitku
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.